Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne na účely zaslania objednaného tovaru a na komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v „Poznámke k objednávke“ žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení. Vaše osobné údaje sú nevyhnutné k tomu, aby sme mohli s Vami uzavrieť zmluvu a v prípade, ak nám osobné údaje (meno, priezvisko, adresa dodania atď.) neposkytnete, potom nemôžeme s Vami uzatvoriť zmluvu.

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.nutraceutica.alweb.sk osobné údaje svojich zákazníkov, získané registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, spracúva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.nutraceutica.alweb.sk, v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, poskytuje osobné údaje zákazníkov výlučne externému dopravcovi na účely doručenia objednaného tovaru, a to iba v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa zákazníka a jeho tel. číslo.

 

 

Práva zákazníka ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené v § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má za podmienok uvedených v Zákone o ochrane osobných údajov najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:

 

  • vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
  • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  • vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  • vyžadovať blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,
  • namietať voči spracúvaniu, využívaniu alebo poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.


Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených Zákonom o osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.